sâmbătă, 22 octombrie 2016

Pentru a preschimba o tristete/suparare, intr-o bucurie: Psalmul 16;


Psalmul 16

1. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, din buze fără de viclenie.
2. De la faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte.
3. Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate.
4. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale eu am păzit căi aspre.
5. Îndreaptă picioarele mele în cărările Tale, ca să nu şovăie paşii mei.
6. Eu am strigat, că m-ai auzit Dumnezeule; pleacă urechea Ta către mine şi auzi cuvintele mele.
7. Minunate fă milele Tale, Cel ce mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc în Tine de cei ce stau împotriva dreptei Tale.
8. Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă
9. De faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au cuprins;
10. Cu grăsime inima lor şi-au încuiat, gura lor a grăit mândrie.
11. Izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la pământ.
12. Apucatu-m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri.
13. Scoală-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei şi împiedică-i! Izbăveşte sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Ta.
14. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci s-a umplut pântecele lor de bunătăţile Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat rămăşiţele pruncilor.
15. Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura-mă-voi când se va arăta slava Ta.

Pentru dezlegare de farmece, vraji si descintece: Psalmii 139, 53, 50, 37, 24;


Psalmul 24

1. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu.
2. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei.
3. Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în deşert.
4. Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă.
5. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua.
6. Adu-ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt.
7. Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni.
8. După mila Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne.
9. Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale.
10. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale.
11. Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui.
12. Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu că mult este.
13. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o.
14. Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul.
15. Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor.
16. Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laţ picioarele mele.
17. Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu.
18. Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
19. Vezi smerenia mea şi osteneala mea şi-mi iartă toate păcatele mele.
20. Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât.
21. Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine.
22. Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne.
23. Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

Psalmul 37

1. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi.
2. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta.
3. Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele.
4. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine.
6. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam.
7. Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul meu.
8. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele.
9. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns.
10. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei şi aceasta nu este cu mine.
11. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.
12. Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau.
13. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa.
14. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări.
15. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu,
16. Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit.
17. Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea.
18. Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu;
19. Iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.
20. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau, că urmam bunătatea.
21. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine;

22. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

Psalmul 50

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Psalmul 53

1. Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă.
2. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele!
3. Că străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor.
4. Dar iată, Dumnezeu ajută mie şi Domnul este sprijinul sufletului meu.
5. Întoarce-va cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei.
6. De bunăvoie voi jertfi ţie; lăuda-voi numele Tău, Doamne, că este bun,

7. Că din tot necazul m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit ochiul meu.

Psalmul 139

1. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă izbăveşte,
2. Care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război.
3. Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor.
4. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă de la oamenii nedrepţi, care au gândit să împiedice paşii mei.
5. Pusu-mi-au cei mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi-au pus pietre de poticneală.
6. Zis-am Domnului: "Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele".
7. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de război.
8. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mina păcătosului; viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească.
9. Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei!
10. Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri, pe care să nu le poată răbda.
11. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire.
12. Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani;

13. Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta.

joi, 20 octombrie 2016

Rugati-va sfintei Xenia pentru orice problema


„Timp de doi ani nu am avut linişte din cauza unei probleme familiale - scria în scrisoarea sa Filip Ivanovici Sorokin, consilier universitar, pensionat şi nu a fost chip să o rezolv: totdeauna se ivea câte o piedică. Toată viaţa mea am locuit în Kiev, dar a trebuit să merg la Sankt-Petersburg pentru câteva zile. înaintea plecării mele, soţia mi-a spus că a auzit de la o cunoştinţă de a ei, că Fericita Xenia, al cărei mormânt se află în cimitirul Smolensk oferă ajutor şi reuşită în orice fel de problemă.

La 25 aprilie, sosind în Petersburg, m-am îndreptat spre cimitirul Smolensk, şi aici, la paraclis, la rugăciunea mea, preotul a făcut o slujbă de pomenire la mormântul Fericitei Xenia; în timpul slujbei m-am rugat fierbinte, implorând ajutor. 
După aceasta, a doua zi, 26 aprilie am rezolvat, în două ore, fără nici o dificultate, problema mea, pe care timp de doi ani nu o putusem rezolva. Totul decursese atât de uşor ca şi cum o forţă mai presus de fire ar fi condus totul.Lidia Mihailovna K. 
4 februarie 1999

„Suntem o familie de militari şi am venit în Sankt-Petersburg, din Lituania. De-a lungul a trei ani, pur şi simplu, ne-au urmărit nenorocirile şi neajunsurile. 
Fiica mea a născut la institut; medicii au salvat-o şi pe fiica mea şi nepoţelul. Trei ani organele abilitate nu au vrut să-mi acorde mutaţia definitivă, ci doar şedere temporară, pe o perioadă de un an. După jumătate de an trebuia să bat pe la toate uşile, să adun ştampile. Dintr-un an, aveam linişte cel mult jumătate de an.
Din căminul în care am fost cazaţi, ne-au mutat în altă parte. Nepoţii şi fiica mea se îmbolnăveau în permanenţă. Eram disperată.

Cineva mi-a dat o carte despre Fericita Xenia de Petersburg. Seara am început să o citesc, apoi am aprins lumânarea şi am citit acatistul Fericitei.După ce lumânarea a ars toată, am mers în bucătăria comună. M-am întors peste douăzeci deminute şi am făcut patul. Sufletul îmi era foarte greu. Stăteam în genunchi înaintea măicuţei Xenia,cu capul plecat spre podea şi mă rugam: „Măicuţă,Xenia, ajută-ne. 
Ridic capul şi văd pe farfurioara pe care fusese pusă lumânarea, care arsese,foc.De frică, mi s-a ridicat părul în cap. Apoi m-am mai liniştit, căci m-am uitat şi am văzut că ardea ceara,care se scursese de pe lumânare.A doua zi am mers la paraclis, la cimitirul Smolensk, m-am rugat şi, începând cu această zi,am început să mergem cu toţii la măicuţa Xenia.A sosit vremea să mă prezint pentru viza de şedere şi mi-au făcut viză de şedere permanentă,fără nici o problemă, ba chiar s-au mirat pentru ce nu m-au înregistrat de la început în acte, cu mutaţie în Petersburg. Nepoţii au început să nu se mai îmbolnăvească. Nepoţelul meu în vârstă de cinci ani, a început să citească excelent. Fiica mea a urmat cursurile Academiei Tehnice Forestiere, şi a terminat, deja, anul cinci.
Pensia nu o primim în mod regulat, există zi încare nu avem nici un ban, dar pe neaşteptate nevine ajutor de undeva. Dar lucrul cel mai important este acela că ne-am mutat din căminul în care locuiam printre alcoolici, într-un apartament cu două camere. 
Totul pare a fi luat din colecţia„Incredibil, dar adevărat".
Suntem ferm convinşi că numai datorită rugăciunilor măicuţei Xenia, Domnul Dumnezeu mi-a dăruit o asemenea milă.Suntem extrem de recunoscători măicuţei Xenia. Cu ajutorul ei, sărăcia şi nefericirea ne-au părăsit. Ne rugăm ei permanent."

Familie fericita datorita Fericitei Xenia


N., colegul meu de serviciu, povesteşte Natalia, fusese mai înainte frate într-una din mănăstiri, apoi pe neaşteptate plecă din mănăstire.Stăteam deseori de vorbă cu el, discutam pe teme duhovniceşti, şi vedeam că se simte foarte rău, că nu are linişte, că se chinuie. într-o zi mi-a propus să mă mărit cu el. Pe atunci mă pregăteam să intru la mănăstire, şi fireşte că nu mă dădeam la nici un fel de căsătorie. Dar starea lui sufletească, plecarea lui subită din mănăstire, mă chinuiau şi pe mine. N. eraun om foarte bun şi înduhovnicit.
Dar la Fericita Xenia nu am mers numai pentru aceasta, ci şi pentru că relaţiile mele cu şeful se înrăutăţiseră, începuseră şicanele, neplăcerile, şi mă temeam că m-ar putea concedia, iar oraşul nostru este mic şi ar fi fost practic imposibil să-mi găsesc alt loc de muncă.
Am plecat la Petersburg şi, după ce am coborât din tren, am mers direct la cimitirul Smolensk. Mâ simţeam atât de rău, eram atât de dată peste cap de tot ceea ce mi se întâmpla - de relaţiile mele cu N. şi de soarta lui tristă, de relaţiile cu şeful meu, că Sankt-Petersburgul nu mă interesa, deşi iubesc foarte mult acest oraş.

Aveam cu mine acatistul Fericitei Xenia, m-am rugat aproape toată ziua, am dat câteva rugăciuni,dar de liniştit nu m-am liniştit.Îmi amintesc de faptul că atunci când am mers la gară la întoarcere, era o vreme care era în deplină concordanţă cu starea mea sufletească: era umezeală, frig, o vreme neplăcută.

Dar în tren am sesizat schimbarea stării mele sufleteşti - simţeam o linişte, o încredere că totul va fi bine.Dimineaţa m-am trezit în tren bucuroasă.Aveam sentimentul că este sărbătoare.Când am ajuns la serviciu, toţi au venit la mine să mă întrebe ce mi s-a întâmplat, căci pe faţa mea,după cum mi-au spus ei, se citea o mare bucurie.Şi din acea zi, într-adevăr, totul se schimbase dintr-o dată - şi atitudinea şefului meu faţă de mine(nu numai că încetă şicanele, ba chiar îmi mări salariul) şi, ceea ce era cel mai important, N. După ce i-am vorbit despre planurile mele de viitor, legate de mănăstire, el le-a luat foarte în serios.
Curând după aceasta N. s-a reîntors la mănăstire, nu ca frate, ci ca muncitor, dar m-am liniştit foarte tare. La mănăstire a cunoscut o femeie,care lucra şi ea acolo. Era singură, avea un copil şi bineînţeles că avea mare nevoie de un soţ. Acum ei formează o familie şi au deja copii împreună. Niciodată nu i-am spus lui N. că m-am rugat pentru el, dar ştiu că această familie s-a născut datorită rugăciunilor Fericitei Xenia."

Ajutor venit din partea sfintei Xenia in 1997


În anul 1997 fratele meu a rămas pe neaşteptate şomer, fără nici un ban, povesteşte Elena, dintr-o suburbie moscovită. Pe atunci eu primeam un salariu foarte mic, părinţii erau pensionari şi deci, fratele era nevoit să trăiască din banii părinţilor mei. Se simţea foarte jenat şi suferea din această cauză.Lucrurile stăteau foarte prost şi în cazul meu,eram în ultimul an la un institut de învăţământ, la distanţă, şi pentru ca să fiu primită să-mi susţin examenul de diplomă, în acest ultim an, trebuia în mod obligatoriu să lucrez fie pe un şantier, fie într-un birou de proiectări. Dar eu nu doream să plec din mănăstire.Mai existau şi alte probleme complicate în viaţa mea personală. Dar ghinionul şi suferinţele fratelui meu m-au marcat atât de mult, încât am uitat de problemele mele.

În iunie 1997 s-a nimerit să vin în Petersburg şi imediat am mers la cimitirul Smolensk, la mormântul Fericitei Xenia. împreună cu prietena mea din Petersburg, la care trăsesem, am mers devreme şi pentru că paraclisul era închis, am început să citesc acatistul Fericitei Xenia, chiar în dreptul uşii lui. Citisem şi acasă acatistul, în mai multe rânduri, dar aici, la paraclis, citirea lui devenise ceva neobişnuit. Simţeam că Fericita Xenia este lângă mine. 

Cunoscutele cuvinte ale acatistului"izbăveşte-ne de vrăjmaşii noştri văzuţi sau nevăzuţi" m-au emoţionat atât de tare, încât am început să plâng. Citeam acatistul şi plângeam în hohote, în timp ce-1 citeam. Citeam câteva cuvinte şi plânsul mă podidea. Nici nu mă mai puteam ruga,de plâns, nici nu mai puteam să cer nimic - stăteam doar, şi plângeam.Am rămas în Sankt-Petersburg o săptămână şi am mers în fiecare zi la cimitirul din Smolensk, am dat rugăciuni, am scris, aşa cum scriu toţi, acatiste.Au fost zile de rugăciune neîntreruptă.După trei zile am sunat acasă şi am aflat că is-a propus fratelui meu o slujbă. Dar eram atât de încordată, starea mea sufletească era atât detensionată, încât nu m-am putut bucura. Când am ajuns acasă am comparat datele şi a reieşit că fratelui meu i s-a propus slujba chiar în ziua în care eu plânsesem lângă uşa paraclisului. Slujba i-a fost oferită de o rudă îndepărtată a noastră, cu care mai înainte nu comunicaserăm, iar slujba s-a dovedit a fi atât de neaşteptată, era atât de bună, încât nu ne venea să credem că se poate întâmpla o asemenea minune (acum fratele lucrează ca adjunct al managerului firmei).S-au aranjat lucrurile şi pentru mine - mi s-a permis să-mi susţin examenul de diplomă, iar la mănăstire mi-au propus un alt loc, mai convenabil.
Şi problemele personale s-au rezolvat de la sine, parcă (acum nu vreau să vorbesc despre ele).

Acum, după ce au trecut doi ani, îmi este clar că problemele de nerezolvat, dificultăţile, din cauza cărora căzusem în deznădejde şi care m-au supărat atât de mult pe mine şi pe fratele meu s-au rezolvat dintr-o dată şi într-un mod cu totul neaşteptat,numai datorită rugăciunilor Fericitei Xenia.Să vă mai povestesc un caz care s-a petrecut de curând.Xenia Kuzneţova, dirijoarea corului bisericii noastre (i-am dat numele întreg pentru că ea însăşi vorbeşte tuturor, cu plăcere, despre această minune)era logodită cu un seminarist. 
Dar părinţii logodnicului, şi îndeosebi tatăl acestuia, nu erau de acord cu această căsătorie. Viitorul preot nu a putu să-şi asculte părinţii, fireşte, şi nu a rupt logodna.Am sfătuit-o pe Kuzneţova să se roage Fericitei Xenia şi să-i citească acatistul în fiecare zi.

Cunoscând eu însămi puterea rugăciunilor FericiteiXenia, acum recomand citirea acestui acatist,tuturor prietenilor şi cunoscuţilor mei.

„De ce să mă rog ei, ea nu este sfânta mea." Se miră Xenia, şi atunci i-am povestit, cum ne-a ajutat Fericita Xenia pe mine şi pe fratele meu.
La 24 ianuarie (6 februarie pe stil nou), în ziua praznicului Fericitei Xenia, părinţii logodnicului 1-au sunat pe acesta şi tatăl său îi spuse că binecuvântează această căsătorie. Kuzneţova povesti că,după ce auzise de la mine cele spuse despre FericitaXenia, ea începuse să citească acatistul Fericitei Xenia în flecare zi.

Pentru a infringe un dusman, un om care iti vrea raul: Psalmul 94;


1. Veniţi să ne bucurăm de Domnul şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru.
2. Să întâmpinăm faţa Lui întru laudă şi în psalmi să-I strigăm Lui,
3. Că Dumnezeu mare este Domnul şi Împărat mare peste tot pământul.
4. Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor ale Lui sunt.
5. Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit.
6. Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi.
7. Că El este Dumnezeul nostru şi noi poporul păşunii Lui şi oile mâinii Lui.
8. O, de I-aţi auzi glasul care zice: "Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre,
9. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu,
10. Unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au ispitit şi au văzut lucrurile Mele.
11. Patruzeci de ani am urât neamul acesta şi am zis: "Pururea rătăcesc cu inima".
12. Şi ei n-au cunoscut căile Mele, că M-am jurat întru mânia Mea: "Nu vor intra întru odihna Mea".

Pentru a induce in eroare dusmanii, pentru a semana haosul in sanul lor: Psalmul 48
1. Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume:
2. Pământenii şi fiii oamenilor, împreună bogatul şi săracul.
3. Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.
4. Pleca-voi spre pildă urechea mea, tâlcui-voi în sunet de psaltire gândul meu.
5. Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, când mă va înconjura fărădelegea vrăjmaşilor mei?
6. Ei se încred în puterea lor şi cu mulţimea bogăţiei lor se laudă.
7. Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preţ de răscumpărare,
8. Că răscumpărarea sufletului e prea scumpă şi niciodată nu se va putea face,
9. Ca să rămână cineva pe totdeauna viu şi să nu vadă niciodată moartea.
10. Fiecare vede că înţelepţii mor, cum mor şi cei neînţelepţi şi nebunii, şi lasă altora bogăţia lor.
11. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locaşurile lor din neam în neam, deşi numit-au cu numele lor pământurile lor.
12. Şi omul, în cinste fiind, n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor.
13. Această cale le este sminteală lor şi celor ce vor găsi de bune spusele lor.
14. Ca nişte oi în iad sunt puşi, moartea îi va paşte pe ei.
15. Şi-i vor stăpâni pe ei cei drepţi şi ajutorul ce-l nădăjduiau din slava lor, se va învechi în iad.
16. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului, când mă va apuca.
17. Să nu te temi când se îmbogăţeşte omul şi când se înmulţeşte slava casei lui.
18. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui.
19. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viaţa lui şi te va lăuda când îi vei face bine,
20. Totuşi intra-va până la neamul părinţilor lui şi în veac nu va vedea lumină.

21. Omul în cinste fiind n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor.

Pentru a depasi starile depresive: Psalmul 13


1. Zis-a cel nebun în inima sa: "Nu este Dumnezeu!" Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.
2. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, sau cel ce caută pe Dumnezeu.
3. Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul.
4. Oare, nu se vor înţelepţi toţi cei ce lucrează fărădelegea? Cei ce mănâncă pe poporul Meu ca pâinea, pe Domnul nu L-au chemat.
5. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, că Dumnezeu este cu neamul drepţilor.
6. Săracul nădăjduieşte în Domnul şi voi aţi râs de nădejdea lui, zicând: Cine va da din Sion mântuire lui Israel?
7. Dar când va întoarce Domnul pe cei robiţi ai poporului Său, bucura-se-va Iacob şi se va veseli Israel.
Pentru a Nu fi dezamagit de un esec: Psalmul 117;

1. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
2. Să zică, dar, casa lui Israel, că este bun, că în veac este mila Lui.
3. Să zică, dar, casa lui Aaron, că este bun, că în veac este mila Lui.
4. Să zică, dar, toţi cei ce se tem de Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui.
5. În necaz am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare.
6. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul.
7. Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei.
8. Mai bine este a Te încrede în Domnul, decât a Te încrede în om.
9. Mai bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în căpetenii.
10. Toate neamurile m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
11. Înconjurând m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
12. Înconjuratu-m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
13. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit.
14. Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre izbăvire.
15. Glas de bucurie şi de izbăvire în corturile drepţilor: "Dreapta Domnului a făcut putere,
16. Dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere!"
17. Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.
18. Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat.
19. Deschideţi-mi mie porţile dreptăţii, intrând în ele voi lăuda pe Domnul.
20. Aceasta este poarta Domnului; drepţii vor intra prin ea.
21. Te voi lăuda, că m-ai auzit şi ai fost mie spre izbăvire.
22. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.
23. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri.
24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea.
25. O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte!
26. Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi, din casa Domnului.
27. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele altarului.
28. Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi lăuda; Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi înălţa. Te voi lăuda că m-ai auzit şi ai fost mie spre mântuire.

29. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.